Medical Travel Logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling

  1. Medical Travel International : Bemiddelingsbureau dat aan personen verblijf en/of transfers aanbiedt voor medische behandelingen in het buitenland.
  2. Overeenkomst: De overeenkomst waarbij Medical Travel International zich jegens klant verbindt tot het verschaffen van de volgende diensten, of delen van de volgende diensten:
  3. Klant in contact brengen met gespecialiseerde medische instelling(en) op basis van de uitgebrachte offerte tussen klant en medische instelling;
  4. Regelen verblijf in hotel of gelijkwaardig onderkomen;
  5. Regelen noodzakelijke transfers tussen vliegveld, hotel/appartement en/of medische instelling;


In sommige gevallen kan de klant in voorafgaand overleg met- en slechts na schriftelijke goedkeuring van Medical Travel International besluiten slechts enkele van bovenstaande componenten te kiezen. Zo kan de klant kiezen voor een individueel arrangement, waarbij meerdere van bovenstaande componenten door de klant zelf zullen worden verzorgd.

c.Dienstverlener: De vervoerder, accommodatieverschaffer en/of andere dienstverleners, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de klant een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de (eigen) toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.


d.
Medische instelling: De medische instelling waar de klant een medische behandeling ondergaat, waarvoor de klant voorafgaand aan de behandeling een offerte kan hebben ontvangen en waarmee de klant rechtstreeks een overeenkomst aangaat.

e.Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Medical Travel International in contact is getreden teneinde van de diensten van Medical Travel International gebruik te maken.


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Art. 2, lid 1

Deze voorwaarden maken deel uit van alle inschrijfformulieren voor de respectievelijke medische behandelingen en zijn tevens van toepassing op alle (al dan niet daarmee verband houdende) (rechts)handelingen tussen Medical Travel International en klant.


Art. 2, lid 2

Deze voorwaarden prevaleren boven de eventueel aanwezige Algemene Voorwaarden van de klant.


Art. 2, lid 3

De klant doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Art. 3, lid 1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod van Medical Travel International. Dit aanbod bestaat uit een gespecificeerde opgave van kosten voor verblijf en uit een gespecificeerde opgave van kosten voor de medische behandeling, zoals opgesteld door de medische instelling. De aanvaarding geschiedt door het door de klant accepteren van de offerte en/of prijsopgave via email en/of whatsapp en/of ondertekening. Zodra voornoemde klant-accordering/-aanvaarding is ontvangen door Medical Travel International zal Medical Travel International de aanmelding via email en/of whatsapp bevestigen. De overeenkomst is hiermee tot stand gekomen.


Voor de duidelijkheid:

-De klant sluit een overeenkomst met bemiddelaar Medical Travel International betreffende de onder art. 1b, punten 1, 2 en 3 genoemde diensten.

-De klant sluit ten behoeve van de medische behandeling rechtstreeks een overeenkomst met de Medische instelling, Medical Travel International bemiddelt hierin derhalve slechts tussen klant en Medische instelling en vormt hierin nimmer een contractspartij.

-De klant sluit rechtstreeks een overeenkomst met genoemde Dienstverleners, Medical Travel International bemiddelt hierin derhalve slechts tussen klant en Dienstverleners en vormt hierin nimmer een contractspartij.


Art. 3, lid 2

De klant aanvaardt daarbij deze Algemene Voorwaarden en de betalingstermijnen welke daarin door Medical Travel International zijn gesteld.


Art. 3, lid 3

De klant verstrekt Medical Travel International voor of uiterlijk op de dag van de aanvaarding alle gegevens omtrent hem-/haarzelf en de door hem/haar aangemelde medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Indien blijkt dat de medische behandeling geen doorgang kan vinden wegens ongeschiktheid van de klant voor zulks een behandeling, dan komt deze ongeschiktheid voor rekening en risico van de klant.


Art. 3, lid 4

Medical Travel International draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden, medische instellingen en/of dienstverleners zijn uitgegeven.

 

Artikel 4: Betaling en/of annulering

Art. 4, lid 1

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling voor de medische behandeling, zoals vermeld onder art.1 b, te worden voldaan, waarbij een betalingstermijn van uiterlijk 1 week te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst geldt, mits er anders is overeengekomen. Indien de dienstverlening van Medical Travel International binnen 2 weken zal plaatsvinden, dient de betaling direct en per omgaande te worden voldaan.

 

Art. 4, lid 2

Alle door Medical Travel International in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. De klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Medical Travel International op te schorten.


Art. 4, lid 3

Bij niet tijdige betaling van de totale kosten, hieronder begrepen de medische kosten, is de klant in verzuim. Hiervan wordt hij door Medical Travel International schriftelijk in kennis gesteld. De klant heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Medical Travel International heeft dan het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen, zoals vermeld onder art 4, lid 4.


Art. 4, lid 4

Bij annulering van de overeenkomst door de klant is de klant annulerings- en administratiekosten verschuldigd. Dit betreft € 250,-.

De algemene annuleringskosten zijn als volgt:

  • Bij annulering tot de 42ste dag vóór vertrek : 20% van het factuurbedrag (onder ‘factuurbedrag’ dient immer het factuurbedrag inclusief de verschuldigde BTW verstaan te worden).
  • Bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag vóór vertrek: 35% van het factuurbedrag. Bij annulering vanaf 28ste dag tot de 21ste dag vóór vertrek: 40% van het factuurbedrag.
  • Bij annulering vanaf 21ste dag tot 14e dag vóór vertrek: 50% van het factuurbedrag.
  • Bij annulering vanaf 14e dag tot 5e dag vóór vertrek: 75% van het factuurbedrag.
  • Bij annulering vanaf 5e dag tot op de vertrekdag de volledige factuurbedrag.

Art. 4, lid 5

Indien de klant jegens Medical Travel International in verzuim is, is hij verplicht Medical Travel International de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 20% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €250,-.


Artikel 5: Kosten

Art. 5, lid 1

Medical Travel International heeft het recht de kosten te wijzigen voor vertrek, indien de kosten van de dienstverlening van Medical Travel International met meer dan 20% stijgen, van deze kostenwijziging zal Medical Travel International de klant alsdan schriftelijk informeren.


Art. 5, lid 2

De klant heeft het recht een verhoging van de kosten als bedoeld in de vorige lid schriftelijk af te wijzen. Hij/Zij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.


Artikel 6: Informatie

Art. 6, lid 1

De klant is ervan op de hoogte dat de medische behandeling plaatsvindt in het buitenland. De klant dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en dergelijke. Daarnaast dient de klant zelf een vliegreis te boeken naar de plaats van de medische instelling in het buitenland. De vliegreis kan tevens door Medical Travel International worden verzorgd. Indien anders overeengekomen met de klant. Voor de vliegtickets gelden de ANVR voorwaarden.


Art. 6, lid 2

Indien de klant de reis naar de medische instelling niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening en zullen de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld onder art. 4, lid 4 van toepassing zijn.


Artikel 7: Informatie over verblijf

De benodigde informatie over hotel/appartement en/of transfers zullen uiterlijk 1 week voor vertrek in het bezit van de klant worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.


Artikel 8: Wijzigingen door de klant

Art. 8, lid 1

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant schriftelijk om wijziging daarvan verzoeken. Tot 1 maand voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Medical Travel International worden bevestigd. Vanaf 1 maand voor vertrek zal wijziging in het algemeen (derhalve enkel na schriftelijke aanvaarding daarvan door Medical Travel International) niet mogelijk zijn.


Art. 8, lid 2

Medical Travel International zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het wijzigingsverzoek over dit verzoek beslissen. Afwijzing wordt met redenen omkleed richting de klant. De klant kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van toepassing zoals vermeld onder art.4, lid 4.


Artikel 9: Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door Medical Travel International van verblijf.

Art. 9, lid 1

Medical Travel International heeft het recht de overeengekomen dienstverlening betreffende verblijf op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Medical Travel International aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de klant kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant. Dit artikel is niet van toepassing op de medische behandeling.


Art. 9, lid 2

Medical Travel International streeft er naar de klant binnen 48 uur (2 werkdagen), nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voor te leggen. Dit streven naar genoemde mededelingstermijn vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de klant is toe te rekenen. De klant kan de wijziging(en) afwijzen.


Art. 9, lid 3

Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van een alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.


Art. 9, lid 4

Medical Travel International mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de klant onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de klant de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan gemiddelde geringe betekenis strekt.


 Artikel 10: Aansprakelijkheid en overmacht

Art. 10, lid 1

Onverminderd het bepaalde in artikel 8, 9, 11, 12 en 13, is Medical Travel International verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Daarbij geldt genoemde verplichting voor Medical Travel International enkel als inspanningsverplichting. Deze uitvoering is beperkt tot verblijf en eventuele transfers zoals gesteld onder art. 1b, punten 2 en 3. Voor de Medische intake, Medische behandeling en/of het resultaat hiervan is Medical Travel International op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk.


Art. 10, lid 2

Indien genoemd verblijf en/of transfers niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de klant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 13 lid 1.


Art. 10, lid 3

Indien het verblijf en/of transfers niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Medical Travel International verplicht om zo snel mogelijk maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat haar diensten weer aan genoemde verwachtingen beantwoorden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.


Art. 10, lid 4

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Voorbeelden hiervan zijn, het uitvallen, gemiste en of wijzigen van vluchten, voor zover Medical Travel International hierop geen invloed had kunnen uitoefenen.


 Artikel 11: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Medical Travel International

Art. 11, lid 1

Wanneer Medical Travel International op grond van artikel 10 of anderszins aansprakelijk mocht blijken voor de door de klant eventueel geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende verdragen. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen). Door Medical Travel International is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van deze verzekering in het voorkomende geval wordt uitbetaald. Op aanvraag zal Medical Travel International informatie over de betreffende polis aan de klant verstrekken. Indien en voor zover genoemde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering, is elke aansprakelijkheid van Medical Travel International te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW dat ziet op de enkel door Medical Travel International voor de klant geleverde diensten waarbij tevens geldt dat de klant betreffend factuurbedrag in betreffende zaak reeds aan Medical Travel International betaald dient te hebben.


Medical Travel International is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van de klant voortvloeiend uit het handelen of nalaten van derden, bedrijven en/of dienstverleners waar Medical Travel International de klant naar mocht hebben doorverwezen. 


Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de klant redelijkerwijs met eventuele schade bekend was c.q. had kunnen zijn, schriftelijk aan Medical Travel International kenbaar is gemaakt. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval twee jaar na de datum van de laatste declaratie in het dossier waarop de claim betrekking heeft.


Art. 11, lid 2

Medical Travel International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Medical Travel International draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.


Art. 11, lid 3

Medical Travel International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit medische intake, medische behandeling en/of medisch onderzoek. De klant is op de hoogte van de voorgenomen medische behandeling en de kosten daarvan middels de toegestuurde offerte van de medische instelling. De klant verklaart middels aanvaarding van deze Algemene voorwaarden Medical Travel International niet aansprakelijk te kunnen stellen voor de gevolgen van de ondergane medische behandeling. De artsen zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die ze in het arbeidsverband met de medische instelling opgedragen krijgen. Schade die voortvloeit uit de medische behandeling komt volledig voor risico en rekening van de arts en/of Medische instelling.


Art. 11, lid 4

Na afronding van het vooronderzoek, waar ter wereld ook uitgevoerd, kan de klant geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de arts. Medical Travel International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de bevindingen en/of het advies van de arts. Medical Travel International zal geen medewerking verlenen inzake juridische kwesties tenzij de wet haar daartoe verplicht.


Art. 11, lid 5

Klant verklaart voldoende en aannemelijk geïnformeerd te zijn door de medische instelling en op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s en beperkingen van de door hem/haar uit vrije wil ondergane medische behandeling en/of medisch onderzoek en aanvaardt deze risico’s ten volle.


Art. 11, lid 6

Klanten kunnen, indien zij over het functioneren van de behandelend arts vragen hebben, zich tot Medical Travel International wenden, die een bemiddelende rol kan spelen tussen klant en behandelend arts.


Art. 11, lid 7

Conform artikel 1c van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn op de overeenkomst tussen klant en dienstverlener (waaronder begrepen de medische instelling, ziekenhuis of arts) de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing.


Art. 11, lid 8

Medical Travel International is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk via e-mail of Whatsapp worden bevestigd.


Art. 11, lid 9

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Medical Travel International gelden ook ten behoeve van de werknemers van Medical Travel International, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.


Artikel 12: Verplichtingen van de klant

Art. 12, lid 1

De klant(en) is/zijn verplicht tot strikte naleving van alle aanwijzingen van Medical Travel International en/of de medische instelling ter bevordering van een goede uitvoering van de dienstverlening van Medical Travel International en/of de medische instelling en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte klant. Bij niet-nakoming hiervan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant. 


Art. 12, lid 2

Een goede kandidaat voor plastische chirurgie: Weet waarom hij/zij dit wilt laten doen;heeft realistische verwachtingen over wat haalbaar is;Staat open voor feedback;Begrijpt de medische risico’s;Snapt dat er lichamelijke en emotionele effecten zijn tijdens genezing;Begrijpt dat de operatie hen in de privé en professionele sfeer zal beïnvloeden;Begrijpt dat er veranderingen in levensstijl van toepassing zijn tijdens de herstelperiode;Is zich ervan bewust dat zowel de ingreep als de nazorg en andere zaken eromheen kosten met zich mee brengen;Heeft geen voorgeschiedenis van roken (inclusief passief roken of gebruik van welke vorm van nicotinehoudende producten dan ook ) of is bereid hiermee te stoppen voor 4 tot 6 weken voor en na de ingreep;Is ten tijde van de operatie minimaal 12 maanden geleden bevallen (voor ingrepen zoals liposuctie, BBL, buikwandcorrectie en/of borstlift). Voorgaande opsomming is niet limitatief.


Artikel 13: Klachten

Art. 13, lid 1

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van verblijf en/of transfers als bedoeld in artikel 10 lid 2, dient zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de dienstverlening van Medical Travel International, moet deze onverwijld worden gemeld bij Medical Travel International.


Art. 13, lid 2

Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dan dient de klant deze zo spoedig mogelijk schriftelijk via e-mail of Whatsapp te melden bij Medical Travel International.


Art. 13, lid 3

Op alle geschillen tussen Medical Travel International en de klant is het Belgisch recht van toepassing Uitsluitend een Belgisch rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.


Art. 14 Privacy en persoonsgegevens

Een zorgvuldige omgang met privacygevoelige gegevens acht Medical Travel International van groot belang. Uw gegevens worden door ons verwerkt en beveiligd overeenkomstig de eisen van de privacywetgeving.

Medical Travel International verwerkt uw persoonsgegevens om diensten aan u te kunnen verlenen en om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een de volgende grondslagen:
- Uitvoering van uw overeenkomst met Medical Travel International en/of uitvoering van uw overeenkomst met de Medische instelling dan wel Dienstverleners;
- Uw toestemming welke middels uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden geacht wordt te zijn gegeven;
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- Het gerechtvaardigd belang.

Tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren, zullen wij deze niet langer bewaren dan nodig is om onze diensten te kunnen verlenen. 


Medical Travel International zal uw persoonsgegevens zorgvuldig (digitaal) opslaan en zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De technische beveiliging omvat onder meer het actueel houden van de gebruikte ICT-systemen en de zorg voor een goede back-up. De organisatorische beveiliging omvat een pakket aan maatregelen voor zowel digitale als fysieke gegevens. Alle maatregelen zijn erop gericht om misbruik en verlies van persoonsgegevens tegen te gaan.


In het kader van uw overeenkomsten en behandeling zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens aan andere partijen dienen te verstrekken voor welke verstrekking u middels uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden geacht wordt toestemming te geven. Persoonsgegevens worden door ons niet doorverkocht. 


Met derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Medical Travel International is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.