Medical Travel Logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling
Medical Travel International BVBA : Medisch expertise bureau dat aan patiënten verblijf en/of transfers aanbiedt voor medische behandelingen in het buitenland.


Overeenkomst: De overeenkomst waarbij Medical Travel International BVBA zich jegens patiënt verbindt tot het verlenen van de volgende diensten, of delen van de volgende diensten:
Patiënt in contact brengen met gespecialiseerde medische instelling(en) op basis van de uitgebrachte offerte tussen patiënt en medische instelling;
Regelen verblijf in hotel of gelijkwaardig onderkomen;
Regelen noodzakelijke transfers tussen vliegveld, hotel/appartement en/of medische instelling;


In sommige gevallen kan de patiënt in voorafgaand overleg met- en slechts na schriftelijke goedkeuring van Medical Travel International BVBA besluiten slechts enkele van bovenstaande componenten kiezen. Zo kan de patiënt kiezen voor een individueel arrangement, waarbij meerdere van bovenstaande componenten door de patiënt zelf zullen worden verzorgd.


Dienstverlener: De vervoerder, accommodatieverschaffer en/of andere dienstverleners, zulks in de ruimste zin des woord, met wie de patiënt een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de (eigen) toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Medische instelling: De medische instelling waar de patiënt een medische behandeling ondergaat, waarvoor de patiënt voorafgaand aan de behandeling een offerte kan hebben ontvangen en waarmee de patiënt rechtstreeks een overeenkomst aangaat.
Patiënt : Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Medical Travel International BVBA in contact is getreden teneinde van de diensten van Medical Travel International BVBA gebruik te maken.


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Art. 2, lid
Deze voorwaarden maken deel uit van alle documenten voor de respectievelijke medische behandelingen en zijn tevens van toepassing op alle (al dan niet daarmee verband houdende) (rechts)handelingen tussen Medical Travel International BVBA en patiënt.
Art. 2, lid 2
Deze voorwaarden prevaleren boven de eventueel aanwezige Algemene Voorwaarden van de patiënt.
Art. 2, lid
De patiënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.


Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
Art. 3, lid
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de patiënt van het aanbod van Medical Travel International BVBA. Dit aanbod bestaat uit een gespecificeerde offerte van kosten voor verblijf en uit een gespecificeerde opgave van kosten voor de medische behandeling, zoals opgesteld door de medische instelling. De aanvaarding geschiedt door het door de patiënt accepteren van de offerte en/of prijsopgave via email en/of whatsapp en/of ondertekening. Zodra voornoemde patiënt akkoord is ontvangen door Medical Travel International BVBA zal Medical Travel International BVBA de aanmelding via email en/of whatsapp bevestigen. De overeenkomst is hiermee tot stand gekomen.


Voor de duidelijkheid:
De patiënt sluit een overeenkomst met Medical Travel International BVBA betreffende de onder art. 1b, punten 1, 2 en 3 genoemde diensten.
De patiënt sluit ten behoeve van de medische behandeling rechtstreeks een overeenkomst met de Medische instelling, Medical Travel International BVBA bemiddelt hierin derhalve slechts tussen patiënt en Medische instelling en vormt hierin nimmer een contractspartij.
De patiënt sluit rechtstreeks een overeenkomst met genoemde Dienstverleners, Medical Travel International BVBA bemiddelt hierin derhalve slechts tussen patiënt en Dienstverleners en vormt hierin nimmer een contractspartij.


Art. 3, lid 2
De patiënt aanvaardt daarbij deze Algemene Voorwaarden en de betalingstermijnen welke daarin door Medical Travel International BVBA zijn gesteld.


Art. 3, lid 3
aanvaarding alle gegevens omtrent hem-/haarzelf en de door hem/haar aangemelde medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Indien blijkt dat de medische behandeling geen doorgang kan vinden wegens ongeschiktheid van de patiënt voor zulks een behandeling, dan komt deze ongeschiktheid voor rekening en risico van de klant.


Art. 3, lid 4
Medical Travel International BVBA draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden, medische instellingen en/of dienstverleners zijn uitgegeven.


Artikel 4: Betaling en/of annulering
Art. 4, lid 1
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling voor de medische behandeling, zoals vermeld onder art.1 b, te worden voldaan, waarbij een betalingstermijn van uiterlijk 1 week te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst geldt, mits er anders is overeengekomen. Indien de dienstverlening van Medical Travel International BVBA binnen 2 weken zal plaatsvinden, dient de betaling direct en per omgaande te worden voldaan.
Art. 4, lid 2
Alle door Medical Travel International BVBA in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De patiënt is niet bevoegd tot verrekening. De patiënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Medical Travel International BVBA op te schorten.
Art. 4, lid 3
Bij niet tijdige betaling van de totale kosten, hieronder begrepen de kosten, is de patiënt in verzuim. Hiervan wordt hij door Medical Travel International BVBA schriftelijk in kennis gesteld. De patiënt heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Medical Travel International BVBA heeft dan het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen, zoals vermeld onder art 4, lid 4.
Art. 4, lid 4
Bij annulering van de overeenkomst door de patiënt is de patiënt annulerings- en administratiekosten verschuldigd. Dit betreft € 750,-.


De algemene annuleringskosten zijn als volgt:


Bij annulering tot de 45ste dag vóór vertrek : 25% van het factuurbedrag (onder ‘factuurbedrag’ dient immer het factuurbedrag inclusief de verschuldigde BTW verstaan te worden).
Bij annulering vanaf de 45ste dag tot de 25ste dag vóór vertrek: 35% van het factuurbedrag. Bij annulering vanaf 25 ste dag tot de 21ste dag vóór vertrek: 45% van het factuurbedrag.
Bij annulering vanaf 21ste dag tot 14e dag vóór vertrek: 50% van het factuurbedrag.
Bij annulering vanaf 14e dag tot 5e dag vóór vertrek: 75% van het factuurbedrag.
Bij annulering vanaf 5e dag tot op de vertrek dag de volledige factuurbedrag.


Art. 4, lid 5
Indien de patiënt jegens Medical Travel International BVBA in verzuim is, is men verplicht Medical Travel International BVBA de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de patiënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 20% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €750,-.


Artikel 5: Kosten

Art. 5, lid 1
Medical Travel International BVBA heeft het recht de kosten te wijzigen voor vertrek, indien de kosten van de dienstverlening van Medical Travel International BVBA met meer dan 20 % stijgen, van deze kostenwijziging zal Medical Travel International BVBA de patiënt alsdan schriftelijk informeren.


Art. 5, lid 2
De patiënt heeft het recht een verhoging van de kosten als bedoeld in de vorige lid schriftelijk af te wijzen. Hij/Zij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.


Artikel 6: Informatie
Art. 6, lid 1

De patiënt is ervan op de hoogte dat de medische behandeling plaatsvindt in het buitenland. De patiënt dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en dergelijke. Daarnaast dient de patiënt zelf een vliegreis te boeken naar de plaats van de medische instelling in het buitenland. De vluchten kan tevens door Medical Travel International BVBA worden verzorgd. Indien anders overeengekomen met de klant. Voor de vliegtickets gelden de algemene voorwaarden.


Art. 6, lid 2
Indien de patiënt de reis naar de medische instelling niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening en zullen de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld onder art. 4, lid 4 van toepassing zijn.
Artikel 7: Informatie over verblijf
De benodigde informatie over hotel/appartement en/of transfers zullen uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek in het bezit van de patiënt worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.


Artikel 8: Wijzigingen door de klant
Art. 8, lid 1
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de patiënt schriftelijk om wijziging daarvan verzoeken. Tot 1 maand voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Medical Travel International BVBA worden bevestigd. Vanaf 1 maand voor vertrek zal wijziging in het algemeen (derhalve enkel na schriftelijke aanvaarding daarvan door Medical Travel International BVBA) niet mogelijk zijn.


Art. 8, lid 2
Medical Travel International BVBA zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het wijzigingsverzoek over dit verzoek beslissen. Afwijzing wordt met redenen omkleed richting de klant. De patiënt kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van toepassing zoals vermeld onder art.4, lid 4.


Art. 9, lid 1
Medical Travel International BVBA heeft het recht de overeengekomen dienstverlening betreffende verblijf op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Medical Travel International BVBA aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de patiënt kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de patiënt. Dit artikel is niet van toepassing op de medische behandeling.


Art. 9, lid 2
Medical Travel International BVBA streeft er naar de patiënt binnen 48 uur (2 werkdagen), nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voor te leggen. Dit streven naar genoemde mededelingstermijn vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de patiënt is toe te rekenen. De patiënt kan de wijziging(en) afwijzen.


Art. 9, lid
Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van een alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.


Art. 9, lid
Medical Travel International BVBA mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de patiënt onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de patiënt de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan gemiddelde geringe betekenis strekt.


Artikel 10: Aansprakelijkheid en overmacht
Art. 10, lid 1
Onverminderd het bepaalde in artikel 8, 9, 11, 12 en 13, is Medical Travel International BVBA verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de patiënt op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Daarbij geldt genoemde verplichting voor Medical Travel International BVBA enkel als inspanningsverplichting. Deze uitvoering is beperkt tot verblijf en eventuele transfers zoals gesteld onder art. 1b, punten 2 en 3. Voor de Medische intake, Medische behandeling en/of het resultaat hiervan is Medical Travel International BVBA op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk.


Art. 10, lid 2
Indien genoemd verblijf en/of transfers niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de patiënt verplicht daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 13 lid 1.


Art. 10, lid 3
Indien het verblijf en/of transfers niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Medical Travel International BVBA verplicht om zo snel mogelijk maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat haar diensten weer aan genoemde verwachtingen beantwoorden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.


Art. 10, lid 4
Medical Travel International BVBA is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Medical Travel International BVBA is niet aansprakelijk voor de ingreep die door de chirug wordt uitgevoerd, voor diens beslissingen, resultaat, complicaties, gevolgen of zorg volgend op de ingreep.
Medical Travel International BVBA is niet aansprakelijk voor eventueel voorgeschreven medicatie dan wel voor het correcte gebruik daarvan.
Medical Travel International BVBA is niet aansprakelijk indien klant op voorhand onjuiste en/of onvolledige informatie dan wel beeldmateriaal heeft verstrekt die het uitvoeren van de ingreep bemoeilijken, onmogelijk maken of tot complicaties of gevolgen leiden.
Medical Travel International is niet aansprakelijk indien de ingreep door klant of de chirurg wordt geannuleerd wegens: slechte gezondheidstoestand, drugs en/of alcoholgebruik dan wel andere oorzaken die tot annulering van de ingreep aanleiding geven.
Medical Travel International BVBA is niet aansprakelijk voor eventuele besmetting met Covid-19 dan wel andere ziekten, bacteriën en/of virussen.
Medical Travel International BVBA is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, hotel of klant, dan wel voor schade die is veroorzaakt door het betreffende ziekenhuis.
Medical Travel International BVBA is tevens niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van eigendommen van klant.


Onder overmacht worden verstaan onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


Voorbeelden hiervan zijn, het uitvallen, gemiste en of wijzigen van vluchten, voor zover Medical Travel International BVBA hierop geen invloed had kunnen uitoefenen. Natuurrampen, pandemieën, faillissementen, ziekte van chirurg, vervoersproblemen, inreis verbod, vlucht geannuleerd.


Artikel 11: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Medical Travel International BVBA
Art. 11, lid 1
Wanneer Medical Travel International BVBA op grond van artikel 10 of anderszins aansprakelijk mocht blijken voor de door de patiënt eventueel geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende verdragen. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de patiënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen). Door Medical Travel International BVBA is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van deze verzekering in het voorkomende geval wordt uitbetaald. Op aanvraag zal Medical Travel International BVBA informatie over de betreffende polis aan de patiënt verstrekken. Indien en voor zover genoemde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering, is elke aansprakelijkheid van Medical Travel International BVBA te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW dat ziet op de enkel door Medical Travel International BVBA voor de patiënt geleverde diensten waarbij tevens geldt dat de patiënt betreffend factuurbedrag in betreffende zaak reeds aan Medical Travel International BVBA betaald dient te hebben.


Medical Travel International BVBA is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van de patiënt voortvloeiend uit het handelen of nalaten van derden, bedrijven en/of dienstverleners waar Medical Travel International BVBA de patiënt naar mocht hebben doorverwezen.
Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de patiënt redelijkerwijs met eventuele schade bekend was c.q. had kunnen zijn, schriftelijk aan Medical Travel International BVBA kenbaar is gemaakt. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval twee jaar na de datum van de laatste declaratie in het dossier waarop de claim betrekking heeft.


Art. 11, lid 2
Medical Travel International BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Medical Travel International BVBA draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.


Art. 11, lid 3
Medical Travel International BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit medische intake, medische behandeling en/of medisch onderzoek. De patiënt is op de hoogte van de voorgenomen medische behandeling en de kosten daarvan middels de toegestuurde offerte van de medische instelling. De patiënt verklaart middels aanvaarding van deze Algemene voorwaarden Medical Travel International BVBA niet aansprakelijk te kunnen stellen voor de gevolgen van de ondergane medische behandeling. De artsen zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die ze in het arbeidsverband met de medische instelling opgedragen krijgen. Schade die voortvloeit uit de medische behandeling komt volledig voor risico en rekening van de arts en/of Medische instelling.


Art. 11, lid 4
Na afronding van het vooronderzoek, waar ter wereld ook uitgevoerd, kan de patiënt geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de arts. Medical Travel International BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de bevindingen en/of het advies van de arts. Medical Travel International BVBA zal geen medewerking verlenen inzake juridische kwesties tenzij de wet haar daartoe verplicht.
Art. 11, lid 5
Patiënt verklaart voldoende en aannemelijk geïnformeerd te zijn door de medische instelling en op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s en beperkingen van de door hem/haar uit vrije wil ondergane medische behandeling en/of medisch onderzoek en aanvaardt deze risico’s ten volle.


Art. 11, lid 6
Klanten kunnen, indien zij over het functioneren van de behandelend arts vragen hebben, zich tot Medical Travel International BVBA wenden, die een bemiddelende rol kan spelen tussen patiënt en behandelend arts.


Art. 11, lid 7
Conform artikel 1c van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn op de overeenkomst tussen patiënt en dienstverlener (waaronder begrepen de medische instelling, ziekenhuis of arts) de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing.


Art. 11, lid 8
Medical Travel International BVBA is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk via e-mail of Whatsapp worden bevestigd.


Art. 11, lid 9
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Medical Travel International BVBA gelden ook ten behoeve van de werknemers van Medical Travel International BVBA, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.


Artikel 12: Verplichtingen van de klant
Art. 12, lid 1
De klant(en) is/zijn verplicht tot strikte naleving van alle aanwijzingen van Medical Travel International BVBA en/of de medische instelling ter bevordering van een goede uitvoering van de dienstverlening van Medical Travel International BVBA en/of de medische instelling en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte klant. Bij niet-nakoming hiervan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant.


Art. 12, lid
Een goede kandidaat voor plastische chirurgie: Weet waarom hij/zij dit wilt laten doen; heeft realistische verwachtingen over wat haalbaar is; staat open voor feedback; begrijpt de medische risico’s; snapt dat er lichamelijke en emotionele effecten zijn tijdens genezing; Begrijpt dat de operatie hen in de privé en professionele sfeer zal beïnvloeden; Begrijpt dat er veranderingen in levensstijl van toepassing zijn tijdens de herstelperiode; Is zich ervan bewust dat zowel de ingreep als de nazorg en andere zaken eromheen kosten met zich mee brengen; Heeft geen voorgeschiedenis van roken (inclusief passief roken of gebruik van welke vorm van nicotine houdende producten dan ook ) of is bereid hiermee te stoppen voor 4 tot 6 weken voor en na de ingreep; Is ten tijde van de operatie minimaal 12 maanden geleden bevallen (voor ingrepen zoals liposuctie, BBL, buikwandcorrectie en/of borstlift). Voorgaande opsomming is niet limitatief.


Artikel 13: Klachten
Art. 13, lid 1
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van verblijf en/of transfers als bedoeld in artikel 10 lid 2, dient zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de dienstverlening van Medical Travel International BVBA, moet deze onverwijld worden gemeld bij Medical Travel International BVBA.


Art. 13, lid 2
Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dan dient de patiënt deze zo spoedig mogelijk schriftelijk via e-mail of Whatsapp te melden bij Medical Travel International BVBA.


Art. 13, lid 3
Op alle geschillen tussen Medical Travel International BVBA en de patiënt is het Belgisch recht van toepassing Uitsluitend een Belgisch rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.


Art. 14 Privacy en persoonsgegevens
Een zorgvuldige omgang met privacygevoelige gegevens acht Medical Travel International BVBA van groot belang. Uw gegevens worden door ons verwerkt en beveiligd overeenkomstig de eisen van de privacywetgeving.


Medical Travel International BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om diensten aan u te kunnen verlenen en om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een de volgende grondslagen:


Uitvoering van uw overeenkomst met Medical Travel International BVBA en/of uitvoering van uw overeenkomst met de Medische instelling dan wel Dienstverleners;
Uw toestemming welke middels uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden geacht wordt te zijn gegeven;
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
Het gerechtvaardigd belang.


Tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren, zullen wij deze niet langer bewaren dan nodig is om onze diensten te kunnen verlenen.


Medical Travel International BVBA zal uw persoonsgegevens zorgvuldig (digitaal) opslaan en zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De technische beveiliging omvat onder meer het actueel houden van de gebruikte ICT-systemen en de zorg voor een goede back-up. De organisatorische beveiliging omvat een pakket aan maatregelen voor zowel digitale als fysieke gegevens. Alle maatregelen zijn erop gericht om misbruik en verlies van persoonsgegevens tegen te gaan.
In het kader van uw overeenkomsten en behandeling zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens aan andere partijen dienen te verstrekken voor welke verstrekking u middels uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden geacht wordt toestemming te geven. Persoonsgegevens worden door ons niet doorverkocht.


Met derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Medical Travel International BVBA is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.