Medical Travel Logo
Medical Travel Logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Begripsbepaling
a. Medical Travel International: Bemiddelingsbureau dat aan personen verblijf en/of transfers aanbiedt voor medische behandelingen in het buitenland.
b. Overeenkomst: De overeenkomst waarbij Medical Travel International zich jegens de cliënt verbindt tot het verschaffen van de volgende diensten, of delen van de volgende diensten:

1. De cliënt in contact brengen met gespecialiseerde medische instelling(en) op basis van de uitgebrachte offerte tussen klant en medische instelling;
2. Verblijf in hotel of gelijkwaardig onderkomen;
3. Noodzakelijke transfers tussen vliegveld, hotel/appartement en/of medische instelling; In sommige gevallen kan de cliënt in overleg met Medical Travel International besluiten slechts enkele van bovenstaande componenten te kiezen. Zo kan de cliënt kiezen voor een individueel arrangement, waarbij meerdere van bovenstaande componenten door de cliënt zelf zullen worden verzorgd.
c. Dienstverlener: De vervoerder, accommodatieverschaffer en/of andere dienstverleners, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de cliënt een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
d. Medische instelling: De medische instelling waar de cliënt een medische behandeling ondergaat en waarvoor de cliënt voorafgaand aan de behandeling een offerte kan hebben ontvangen.
E. Cliënt: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Medical Travel International in contact is getreden teneinde van de diensten van Medical Travel International gebruik te maken.


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Art. 2, lid 1
Deze voorwaarden maken deel uit van alle inschrijfformulieren voor de respectievelijke medische behandelingen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Medical Travel International en de cliënt.
Art. 2, lid 2
Deze voorwaarden prevaleren boven de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de cliënt .
Art. 2, lid 3
de cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden


Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
Art. 3, lid 1
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de cliënt van het aanbod van Medical Travel International. Dit aanbod bestaat uit een gespecificeerde opgave van kosten voor verblijf en uit een gespecificeerde opgave van kosten voor de medische behandeling, zoals opgesteld door de medische instelling. De aanvaarding geschiedt door het accepteren van de offerte en/of prijsopgave via email en/of whatsapp. Zodra akkoord is ontvangen door Medical Travel International zal Medical Travel International de aanmelding bevestigen. De overeenkomst is hiermee tot stand gekomen.
Art. 3, lid 2
De cliënt aanvaardt daarbij deze algemene voorwaarden en betalingstermijnen welke door Medical Travel International zijn gesteld.
Art. 3, lid 3
De cliënt verstrekt Medical Travel International voor of uiterlijk op de dag van de aanvaarding alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Indien blijkt dat de medische behandeling geen doorgang kan vinden wegens ongeschiktheid van de cliënt voor zulks een behandeling, dan komt deze ongeschiktheid voor rekening en risico van de cliënt.
Art. 3, lid 4
Medical Travel International draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden, medische instellingen en/of dienstverleners uitgegeven.


Artikel 4: Betaling en/of annulering
Art. 4, lid 1
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling voor de medische behandeling, zoals vermeld onder art.1 b, te worden voldaan, waarbij een betalingstermijn van 1 week geldt, mits er anders is overeengekomen. Indien de dienstverlening van Medical Travel International binnen 1 week zal plaatsvinden, dient de betaling direct en per omgaande te worden voldaan.
Art. 4, lid 2
Alle door Medical Travel International International in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De cliënt is niet bevoegd tot verrekening. De cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Medical Travel International op te schorten.
Art. 4, lid 3
Bij niet tijdige betaling van de totale kosten, hieronder begrepen de medische kosten, is de cliënt in verzuim. Hiervan wordt hij door Medical Travel International schriftelijk in kennis gesteld. De cliënt heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Medical Travel International heeft dan het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen, zoals vermeld onder art 4, lid 4.
Art. 4, lid 4
Bij annulering van de overeenkomst door de cliënt is de cliënt annulerings- en administratiekosten
verschuldigd. Dit betreft € 350,-.
De algemene annuleringskosten zijn als volgt:
● Bij annulering tot de 42ste dag vóór vertrek : 20% van het factuurbedrag.
● Bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag vóór vertrek: 35% van het factuurbedrag. Bij annulering vanaf 28ste dag tot de 21ste dag vóór vertrek: 40% van het factuurbedrag.
● Bij annulering vanaf 21ste dag tot 14e dag vóór vertrek: 50% van het factuurbedrag.
● Bij annulering vanaf 14e dag tot 5e dag vóór vertrek: 75% van het factuurbedrag.
● Bij annulering vanaf 5e dag tot op de vertrekdag de volledige factuurbedrag.
Art. 4, lid 5
Indien de cliënt jegens Medical Travel International in verzuim is, is hij verplicht Medical Travel International de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 20% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €350,-.


Artikel 5: Kosten
Art. 5, lid 1
Medical Travel International heeft het recht de kosten te wijzigen tot 6 weken voor vertrek, indien de kosten van de dienstverlening van Medical Travel International met meer dan 20% stijgen.
Art. 5, lid 2
De cliënt heeft het recht een verhoging van de kosten als bedoeld in de vorige lid af te wijzen. Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.


Artikel 6: Informatie
Art. 6, lid 1
De cliënt is ervan op de hoogte dat de medische behandeling plaatsvindt in het buitenland. de cliënt dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en dergelijke. Daarnaast dient de cliënt zelf een vliegreis te boeken naar de plaats van de medische instelling in het buitenland. De vliegreis kan tevens door Medical Travel International worden verzorgd. Indien anders overeengekomen met de cliënt . Voor de vliegtickets gelden de ANVR voorwaarden.
Art. 6, lid 2
Indien de cliënt de reis naar de medische instelling niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening en zullen de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld onder art. 4, lid 4 van toepassing zijn.

Artikel 7: Informatie over verblijf De benodigde informatie over hotel/appartement en/of transfers zullen uiterlijk 5 dagen voor vertrek in het bezit van de cliënt worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.


Artikel 8: Wijzigingen door de cliënt
Art. 8, lid 1
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de cliënt wijziging daarvan verzoeken. Tot 1 maand voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Medical Travel International worden bevestigd.
Art. 8, lid 2
Medical Travel International zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het wijzigingsverzoek over dit verzoek beslissen. Afwijzing wordt met redenen omkleed en moet de cliënt onverwijld worden meegedeeld. De cliënt kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van toepassing zoals vermeld onder art.4, lid 4.
Art. 8, lid 3
Vanaf 1 maand voor vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.


Artikel 9: Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door Medical Travel International van verblijf.
Art. 9, lid 1
Medical Travel International heeft het recht de overeengekomen dienstverlening betreffende verblijf op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Medical Travel International aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de cliënt kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de cliënt. Indien de oorzaak van de wijziging aan Medical Travel International kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Medical Travel International. Dit artikel is niet van toepassing op de medische behandeling.
Art. 9, lid 2
Medical Travel International moet de cliënt binnen 48 uur (2 werkdagen), nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de cliënt is toe te rekenen. de cliënt kan de wijziging(en) afwijzen.
Art. 9, lid 3
Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van een alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
Art. 9, lid 4
Medical Travel International mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de cliënt onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de cliënt de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan gemiddelde geringe betekenis strekt.
Art. 9, lid 5
In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt Medical Travel International de cliënt de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 10 lid 4 en artikel 14.


Artikel 10: Aansprakelijkheid en overmacht
Art. 10, lid 1
Onverminderd het bepaalde in artikel 8, 9, 11, 12 en 13, is Medical Travel International verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de cliënt op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot verblijf en eventuele transfers zoals gesteld onder art. 1b, punten 2 en 3. Voor de medische behandeling en/of het resultaat hiervan is Medical Travel International niet aansprakelijk te stellen.
Art. 10, lid 2
Indien genoemd verblijf en/of transfers niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de cliënt verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 13 lid 1.
Art. 10, lid 3
Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Voorbeelden hiervan zijn, het uitvallen, gemiste en of wijzigen van vluchten, voor zover Medical Travel International hierop geen invloed had kunnen uitoefenen.
a. Medical Travel International is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van de cliënt.
b. Medical Travel International is niet aansprakelijk voor de plastische ingreep die door de plastisch chirurg wordt uitgevoerd en de beslissingen die door de plastisch chirurg worden genomen. Noch is Medical Travel International op geen enkele wijze aansprakelijk voor het resultaat van de plastische ingreep.
c. Medical Travel International is niet aansprakelijk voor eventuele complicaties van de cliënt na de plastische ingreep en de eventuele gevolgen die dit met zich mee kan brengen.
d. Medical Travel International is niet aansprakelijk bij het annuleren van de ingreep van de cliënt door de plastisch chirurg. Annuleringsredenen kunnen o.a. zijn: slechte gezondheidstoestand, een positieve COVID-19 test, drugs- en/of alcoholgebruik of andere handelingen van de cliënt die niet voorafgaand aan de plastische ingreep zijn toegestaan.
e. Medical Travel International is niet aansprakelijk indien de client besmet raak met Covid-19 voor alle gevolgen die dit met zich mee kan brengen.


Artikel 11: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Medical Travel International
Art. 11, lid 1
Wanneer Medical Travel International op grond van artikel 10 aansprakelijk is voor de door de cliënt geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).
Art. 11, lid 2
Medical Travel International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Medical Travel International draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
Art. 11, lid 3
Medical Travel International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit medische behandeling en/of medisch onderzoek. De cliënt is op de hoogte van de voorgenomen medische behandeling en de kosten daarvan middels de toegestuurde offerte van de medische instelling. De cliënt verklaart Medical Travel International niet aansprakelijk te kunnen stellen voor de gevolgen van de ondergane medische behandeling. De artsen zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die ze in het arbeidsverband met de medische instelling opgedragen krijgen. Alle ingrepen, uitgevoerd door chirurgen, vallen onder medische en cosmetische behandelingen. De plastisch chirurg heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
Art. 11, lid 4
Na afronding van het vooronderzoek, waar ter wereld ook uitgevoerd, kan de cliënt geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de arts. Medical Travel International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de bevindingen en het advies van de arts. Medical Travel International zal geen medewerking verlenen inzake juridische kwesties.
Art. 11, lid 5
De cliënt verklaart voldoende en aannemelijk geïnformeerd te zijn door de medische instelling en op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s en beperkingen van de door hem uit vrije wil ondergane medische behandeling en/of medisch onderzoek.
Art. 11, lid 6
Cliënten kunnen, indien zij over het functioneren van de behandelend arts vragen hebben, zich tot Medical Travel International wenden, die een bemiddelende rol kan spelen tussen klant en behandelend arts.
Art. 11, lid 7
Conform artikel 1c van onderhavige algemene voorwaarden zijn op de overeenkomst tussen cliënt en dienstverlener (waaronder begrepen de medische instelling, ziekenhuis of arts) de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing.
Art. 11, lid 8
Medical Travel International is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze algemene voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk via e-mail of Whatsapp worden bevestigd.

Art. 11, lid 9
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Medical Travel International gelden ook ten behoeve van de werknemers van Medical Travel International, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.


Artikel 12: Verplichtingen van de cliënt
Art. 12, lid 1
De cliënt(en) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Medical Travel International en/of de medische instelling ter bevordering van een goede uitvoering van de dienstverlening van Medical Travel International en/of de medische instelling en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte cliënt. Bij niet-nakoming hiervan zijn alle hieruit


Voortvloeiende kosten voor rekening van de cliënt.
Art. 12, lid 2
Een goede kandidaat voor plastische chirurgie. Weet waarom hij/zij dit wilt laten doen;heeft realistische verwachtingen over wat haalbaar is; Staat open voor feedback;Begrijpt de medische risico’s;Snapt dat er lichamelijke en emotionele effecten zijn tijdens genezing; begrijpt dat de operatie hen in de privé en professionele sfeer zal beïnvloeden; begrijpt dat er veranderingen in levensstijl van toepassing zijn tijdens de herstelperiode;Is zich ervan bewust dat zowel de ingreep als de nazorg en andere zaken eromheen kosten met zich mee brengen;Heeft geen voorgeschiedenis van roken (inclusief passief roken of gebruik van welke vorm van nicotinehoudende producten dan ook ) of is bereid hiermee te stoppen voor 4 tot 6 weken voor en na de ingreep;Is ten tijde van de operatie minimaal 12 maanden geleden bevallen (voor ingrepen zoals liposuctie, BBL, buikwandcorrectie en/of borstlift).


Artikel 13: Klachten
Art. 13, lid 1
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van verblijf en/of transfers als bedoeld in artikel 10 lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de dienstverlening van Medical Travel International, moet deze onverwijld worden gemeld bij Medical Travel International.
Art. 13, lid 2
Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dan dient de cliënt deze zo spoedig mogelijk schriftelijk via e-mail of Whatsapp te melden bij Medical Travel International.


Artikel 14: Onvoorziene omstandigheden
Art. 14, lid 1
Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Medical Travel International zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een plastisch chirurg; vertrek van een plastisch chirurg; ziekte in het medisch team; een algemeen gebrek aan de benodigde (grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; een epidemie of pandemie; algemene vervoersproblemen en/of het uitvallen en/of wijzigen van vluchten.
Art. 14, lid 2
Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat Medical Travel International haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Medical Travel International nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Medical Travel International opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Art. 14 lid 3
Op alle geschillen tussen Medical Travel International en de cliënt is het Belgisch en Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Belgisch en Nederlands rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen

Volg ons

Contacteer ons

+32 470 07 66 44
info@medicaltravel.be
info@medical-travel.nl


Openingstijden

Enkel op afspraak tijdens kantooruren.
Zon- en feestdagen gesloten.

Onze locaties

Arthur Goemaelerei 8

2018 Antwerpen

België

Copyright © All Rights Reserved 2020  |  BTW: BE0724516655  | Privacy Policy & Cookies | Algemene voorwaarden | Jobs |  Website & marketing by nsmbo.com

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door onze website te bezoeken verklaar je je hiermee akkoord.

Lees meer
Accepteren